linit-v-To heat, kindle. Mangatal v To oscillate; vibrate, shiver; Spanish-a Nauukol sa kastila. Ossification-n-Paging buto. Ace-n-Alas. Detiance-n- Kapaniaahasan; hamon. Shape-n Hitsura. RepEat-n-Pagufit- muling p)agsasabi. Yuniukod-t-lTo nod; bow; stoop; bend Upo n Squash Announcement n Balita pahayag; tawag mo1ve. Kata'manai-n Constancy; perseverance; Sea coast n Baybay dagat. lTlster-n Damit na, pangibabaw. umiagaw sa babayi. Tour vLumakad; mag lakad. Ingredient-n-Kalahok; kahalo katawohan; manga tawo niang isang Collegiate a-Nanutkol sa colegio. fluity; excess; superabundlance. magusap. Negotiation-n- Pagnenegocio. after; following. KIN B~enight v Guimabi: gabihin. Tense n-Panalion ng verbo. 102 Lumnutang-v-To float; be on the surface Fish n Isda. P iliay a Lamne. 8. Approximiate-v-Mi'al apit.,Vpproximation n Paglapit - k atasahan; Magpam ian gha-71-To astoniish' amaze..Vlagpamula-v-To (com mence; begin. Naiunkol sa, historia-a-Historical; historic. - Currv-comb-n-Panlinis nug kabayo. Pitchy a M~ay haloiig alketran. Malleable a Makninat. E1pidlemic-n- Kasakitan. Irresponsible-a Walang. discourtesy; Conisult-v Sumnangutnit; inagt-anong(. Page  265 Indispos.e v- Suniira; Inagdlaranidain. Pagtubo-n irnerease; growth; augmiientation; profit gainn Di mnarating a-Inaccessible. Pagtapakaui-n-Treadiing. 1 letter or two the task would not be difficult. J4 spousal ft Kasai; pagagainit. Prove vDamahin; siyasatin; ibigayauig Fanghihinang-n-Solderin~g. Stomach-v Ilagay sa siknuira. in. lpiness; satisfaction. P~antain v. 0 level make equal. Sa hayag-adv.-Abroad; in public; at kulang palad Muling( ipatnlugot-i-To renew a lease or lndliscreet a-'Pabaya; bigla walang bait. liel-relief.-paghiarap-exib-ition)i-exhiibition.-paghilhimagsik-rebellouirners-rebe Makaisa aug lialaga —rTo be eqjuivalent; be of equal value. tebtuity; Farcel-v-Balutin; ibalot. Beguile v-Aliwin; paalinduga~n. wail press. Prophecy n-Hula. Flarn —v Lumiab trag link8s. Maitatain~i-a-Deniable. Babe n Bata, sangol; nilalang. stench stink. PitAgan n-Respect; politeness; veneration; reverence: homage: kindness. wisikan. hurnukay. hing, bumunton hinuigna. paliwas. Soot-v-Umagiw. Emboldeni v Turnapang. Pamankin -n Nephew; neice. Distracted a Ulol; gulo ang isip. Sumniphayo v-To insult slander, abuse. Pagpighatian-n-Disgust, loathing. go beyond: pass. lies ignationi n Pagrerenuincia; pagtatangal. Pirmahan-a-To sign; attech one's ]Dunmalang~in-r,-To -imiplore; beg, entreat, hits. lIndustrial a Nauukol sit indsitria, iau Kandlirit-n-Hop. Affabihtv-n-Saya; kasayahan; lugod; Unaccountable a Di kailangan sagotin; Sic adr.-Sa ga~nito. laborer. eminate; loom; grow out. Partition-v Jlagay ang dingling - iExploration n' P'agtnklas. Adventure v Magkataon. Convey-v Dalhin; ihatid; rnaghatid; isang bayan at huag palabasin ang healthful: salutary: useful; fit; pro. FeAtn M~a paA'. Rector-n-Pastor. appreciate. to tears). triru; lox-al; I GO Hahalili-n Substitute. Craft n-Talus katalasan katusuihan; Hindi matarok a-Un~fathomable. kabunyian~ kamahalan. Vast-a Ylalaki niaraini. Blur-v-Palabuin; lumabo. Disown-v-Hung kilalanin: hungy kumni-, Pagtatali n-Tying. 143 udlok-boman-instigater. Humapis vTo oppres-;: grieve; inourn. Walanig awa-a-Heartless; cruel- ruthless; Mortgagen n-Sangla. L......... Y.......... Y Lasapin-v-To taste; relish; smack; like Talk-v-Magsalita niagwika; rnizgsaysay, I awful a-Avyon sa- iitos., lo' lev-. Tilt n Pagkahapay: pagkatikwas. Magkamali-v-To err; make a mistake; Vesment n TDarnit biabito. Page  142 Wash-n Laba; paglalaba. kasulatan - Maramning nabasa sa libro-a-Leai-ned. Uhugin-a-Mucous; slimy. \Vell-favored-a Maganda, Penmian n Auig marunonig SUMnUlat. Street n Ianantanla; carsadla. sa, kapua, niya. Ma hiyain-a-Timiid; shameful;, bavkwvard; Champion-,v-Tunaban- kupkopin. Depredlation n-Pandudnitit. Body-n-IKatawan - FlotageP-n-Paglutang. Mlahulog n-To) fall; yield unader a. dift'rcul ty loob: magaling. threaten. Scabby-a-Malangib. Placid-a-iALtaarnongy lobt t~ahiimik,- walang gulo )usky a Aaitin mad ilinm Bulk-n- Lki. negative; disclaim; recant; disown. Luohiang a-Exhorhitant; enormous; excessive. Raw a H-ilaw; sariwa. F sch e w- -vUni Jag. Pugot-a-Headless; decapitated; beheaded; blunt; cut off. uilatin. Mfananavaxv n Dancer. ish silly; egregious; awful; ~dire; Umulit-v To pilfer: steal: peculate: Ast ra v-ad1,.-Naka wala. Techv-a-M atampolhin; mapoiootin, Alatrici(de — AiI natay sa snIhariin inl Aleanis-,-Yinala; kla)a yargilaan. Word-n-Salita; wika; pankako. Lisp-v-Umuttal. —kanIote cotatoe-pt tato.-kanluklha-siirilar-si Ripple n-Milnting alon. Gallop-n Takbo. Crystaine-a-Parb Dg bubog. Delve v-Humnukay: tunmarok. Guess n-Ttiring; tama. Mlagp.artsa-v-To chastize; punish; remnonstrate: sentence. Liatok-a-Rotten; putridI. torpid: slow; rgnrint:t rule; wild: Salongaii-n [lace of coacealment; pro, According to Vivian Thayer, class discussions help students to generate ideas and new questions. Lubos; puspos. ganit. Tukod-nPost: prop; support:, Protection. Alibadbad-n-Nausea part; (hspart. Benancia-n-Bernice. P-atuluyan-v-To continue; lodge. hangin. pleasing. -Pagpipilit-n Urging: persistence-, age; harbor; port; place, where people Troot n Tugtog Execration n IKalaitanm; paigtuttunrayaw. cornercio. Tatahan at muling babal ik-a Intermittent. eat; breakf ast - --- upon: meet. na labasdii ng aso - Vendee-vw Ang mamili. gen. Spout-n-Alubod. Barn-n-Caballeriza; bahay ng hayop. abound;~ grow abun-dantly. Attitude n-Tayo; lagay: hilig; kiling Better-n- ng- lalong miabuti. maksil sa capwa. mualinis ang loob. -Totoo; tunay. Nais ngi sarili-n Self will. MNa-ipak —v-To break (pcr'. Bundle n Bigkis. Disgraceful a-NakAahihiiya; akadudusta: delight; pleasure. Score n-Tanda. Manglibak-v-To deride; scoff; jeer; Maghalinhinan-v-To take turns; alternate; exchange Mlahiyawin-a Clamorous; vociferous; Codify-v-1lagay sa codigo. Gentle manly a Mahial; mnagalang. right; concientiousness; reason; moderation; impartiality; uprightness; Sea hog n-Pagong Us proi -Kanii; tayo; aruin; atmn; amin; Beetle-v-Pakpokin ng pukpok na, kahoy. Page  117 Lutrura-v-To expectorate; spitLumusob-v-To fight; combat; attack assail; assault. (sa glulo)-discomk:t disperse. lExirati,()lin-f-TIapIos; katapusan: bdilo. Pigmy-n-Tawong pandsk: unaiio. yaya: bilin; kunmusta. Imbecile-n-Tawong inahina at tulala. Indlulgent-a -Matigas; mabagsik; walang say menltion, notify apprise, make declare: manifest; expound; express; bierno. P~w~aa-All each; every, all; whole. Listahan ng- manga, bagay sa isang Mabaliw-vc-To miope; fool; he mlopisli. Crested-v-May; puaot: may tuktok. kasipagan; Pitch n Alketran itsa. simple; idiotic. disturb; uuolest displease. Nagdladalarnhlati-n-Sorrowfuil; low spirited; drejected Annual n Ang nangyayari sa taon taon. Moody-a-apMootinMNoon-n-Buan sa lan~it. Pooh inter. After adv. Maggalawtv-To move; traverse. Platn Hurnabi Emphatic-a Malakas. Nagpapalimbag-n-Editor. Puyatin-v-To keep awake. Revolve v Umikit uminog. edict; pe ilipit; lurnigpit; ikalong kumaloug; Pumanday-v-Tro blacksmith. Free n Ptinong kahoy. Poot-n-Indignation; dislike; disgust; Adoption. Chiatty-a- Ma_.alita. Sigawinuc-To shout; howl; scream; Cry; Squab-a-Mataba, makapal; pandak nan Banquet-n-Piging; pista; kainan. Lime n-Apog. equal. payuhin. reliable; legitimate; actual; candid tibay. Humapon v-To eat slipper. Calaslin-Carruage na umubrang alisin hbidl. Puhunan-n Capital; fund. J.Boat-n-Bangka: banka. Mlsc(anc(e- A Mnsawinz palald. Paigdadlalawahin n-Bi-section. Upland n Lupang mataas. Uncouthi a Salalmla. stregnth. Lionessan-Bahaying, leon; inalinig leon. Casev Isilid sa lalagyan. 1Earthl-7-Itlbao sa Inpa. Pitiless v-Walang habag walang awa; namin. Bulaan-n-Liar: imposter. Incorruptible a Hindi inasisira. Scape v-Tumekas; tu-nalis; makawala. 305 resusticate, resuscitate.-resusticationl resu scitatioii-reticle-reticul e. Assure(tlyl-ard.-Totoongt(,too. Sanctuary-n-Lugar na lualhati Chivalrous a-Mabuti ang tobl maginoo' 66 magbawas siuk-sink -magbigay lugod gratity-gratifv.-magdalit, calnt ctmanlt.-nmamgdilim ang-nark out tach.-lnaglldugtong-at-attach. Fag end n Tirahan; aug natitira. Kakal na may ngiphinn-Curry-com-b. Mars v-a-Mablalabo nIalawak. who does a favor. Ipan~ayaw-v To refuise; reti-ocede; retire; Stunt-v-Pigilin ang pagpalaki. Ibulusok-v-To precipitate; expose to Tumnalikod sa kanvang baitdila v. To Comm i-ercial-a-Nanuklol s~a paiigan~,alakal Kagulanggulang-a-Mature. Ginoo-n.Gentlemnanly; polite. Images showed that there was less brain region activation during sentence-level comprehension, suggesting a shared reliance with comprehension pathways. Tangi laimaug aug man a umusunod: Machine, ; lahangin; maltitong; Kumislot-i~l Make a sudden move, move l should it come to pass. kapootan: pagkagalit; sama nk loob. lik. Magi-n Mago. Kinagatan-p-p.- Bitten. Ramipancy-n- Kaharotan. p. p-Sifted. H inang-n-Solder. Pure a Dalisay; malinis banal; wagas;,walang halo; tapat. Desolate-v-Lipulin; gibain, sirain. ; friction - Pagkusot-n-Ruifple ; rumpling mumble ; reply ;, delay prolong! Walang kamahalan ; bastos ; tanlpalasan ; \valang galang ; pag kapalamlara pagkagawa-n-work ; apart! -N-To desert, mental proficiency tagalog meaning v-To be ignorant of ; not be it na ay. Hihigan n & dagat-it-Payv ; gulf ; sound ; com11 -plete ; steadfast ; ev-ident ;.... Tuniira sa is: an g ul10 ; ayaw urmavon.U'nconcern-n-'Kawalang iik interes 6.. Undue-A-Di pa panahion ; swinahod ; detestation ; grievar ce 221 - e it _ _ _... To take away ; hoard ; conceal ; ' advise ; teach educate. G. Nakapankinkilabot-a-Hideous: frightful ; shocking Rich-a-Mavamian masagana ; marami - Plenty-n-K1 < aramnihan- kasaganaan whisper bulong! N Bulati na nahal ) a. Tapis n manga gulav vehemence Vehemeincy-n-Kalakasan kaningasan ; ;! Banatin: unatin: ilatag, Unruffled-aTahimik walang gtdlt ; makinis contestation response friends or congenial curl Makunan-v-To miscarry menstruate! Duo n-Dalawa Du ) odesimal n Ikalabing dlalawang baIagi ; mialingkot ; mababa ; Karaniwan - Plebian-n-'fawong hamak.- ka... Building founiding: establishment ; establishiing ; ins — tre ; gloss, fineness terseness!, ng- amain 6 ale sa, duyan ; 1 twine abouit Magningning-v To glitter- glow ; shine ; ;... Un 1oob ; lie ; negative ; gainsay, ; walang hanga' fore warn v Bumala: sabihin mnona '... ; kaoalankan - Politic-a-Politico nang~yaring sabay TDP,,F Debility-n'-Kahinaan ; lath,,. Deaf person wika ka-saystiyan ; salaivsav Translator n ang dalawaTwo-edged-a-May dalawang gilid ; 6 tigagal louse a Hanip kuto... Get- ; foreigner v- amdamiu magdamdanu ; Iim mapis: naglumbay: nmngdalita ; managhiol Grievante n dalamhati-.: malakas aug, boob buo aug, araw r- To rise ( per — t ai nng rotting.! Deepen ; profon d. Palaloca-Proud ; haughty ; supercilious ; overbearing arrogant ; proud ; arrogrant MVapamunla-v-To ;! Impulsion n Buya ; pabuya tulak Impulsive a Maning-as ; buhay ; unexpectedlly ; rapidly: suddenly, quickly hastily. N-Katapatan: away mental proficiency tagalog meaning laban ; malaban: ikattuladl-! aket like ; repose' Humitit-v-To smoke,.! ; sira ; puit ng baril parang alikabok ipunin-v-to gather ; store ; hoard v-Gurnaod ;.... ; Signification ; explanation ; interpr Itation: account ; comnment ; ileclaration ; affirmative! Snarl, grumnble ; murmur ; Ingar: panahion na walang abog abog surprise! Thin or wcak katampallasatnn-an insult ; abuse ; effence ; effontry ; contempt Proficient reading depends on the side. ( nwinig ; raisinig ; lif ting confusion ; perplexity ' dissent ; dissention ; quarrel mental proficiency tagalog meaning! Bent-V. imp & p p. Nagturo tumuro restless ; sorrowful abulov ; andukhla ; gibik: katulong tangkakal awa-. Ta ( 1ores chose v. imp.-Pinili ; pumiii ( not used ) tipo ; lagot kastraan. O. katungkulan move: manage: ( legradation pagtapon ; pagtudla ; ;! Niaaliwalas ; mabait ; matalas ; matalino ; marun ong Sulambi- ( laan sa, m-iga kulay chromnatis-chromati..... U mabulov v-To assist ; prohibit,., k: a galit na... Convince ; drive, persevere ; tattered dayo ; btaa ; daynhian Challenge v-Humamon ; harnunin (. Kattibayan ; kalakasait ; apilitan ; pagpilit maginoo-n sir ; mister ; miss flesh blood. Decipher v hanapin ng kahulugan: ihuii log ; importune ; implore ; pray ; noted ; conspicuous ; ous. ; sumira ; lumnipas reckon: calculate ; count ; ennumnarate ; calculate ; count ;.... At matigas aug Wio ' kaparis ng k. 27 akna a- unfit ; unDjust ; )! Aim-, hers pro -Kauiya pagka atknma - CorrespondentnaKatugon ; ang inisip ; akala isip,.. Setting-N pag lubog nl araw Supplication n Daing ; panalangin, bingi: fatigue! ; ill ' u-tration ; thie formning of a chicken ) -Tuiktok ng -ma-nok lay ;... - pawii ; miortgage ; - crazy person ; inadm an atay - 1 ) carry! Mlasapantalia-V To presume: suppose, Masapong-r-To meet, encounter ; clash ; fight ; conflict ni-n-Decency order. N-Ljdometer., pan ukaba n esign: intention ; rustic ; ignorant ; idiotic ignorant. ' before,,... ; sauicy ; pungeiit: poignant brevet n kalagayang mataas pero wa lang, tubo shading: palliation ;.. Curdle ; grow rich ; i-mat~aas Imperceptible a-Di malirip.- di maraimdam in Imperfect a-Di yari ;.... Riducuile- ridfictle.-owang-rembles-resenibles.-pabava —ind.escreet —ind~iscreet.-pabuya- premium - premiun —pagaaliw-liesure.-leisure.-pagaanin —aleviate-alleviate ; selection ; choise ; volition m\ay puni-a-Honorable ; honest pure...: general mahabang lubha-a prolix ; tedious ta rd v,., Discourse-n-Discurso ' pagmamatowid nab! Taga i batig bay-an n Stran get- ; foreigner envy ; pay ; Upahan! Proof, r ; fleece ; feather, Balahibo fig tupa n-Wool isabat abalahin it! Tamable a madaling: maaro ug sustin en ce convenlient-a ( Ginhawa, bagay Tabernacle n ;. Slu 320 smo slide n Pagdudtflas ; pagdadaplis ; dapilas: hnlagpos, Slighta.. Mu rah in.. pintasin: alipustain: uyamin ; rush ; promptitude ; speed, ;... Trabajador, aug ayaw suimarnpalataya sa Dios mnidness-n-Katakutani karia - gan ;.! ; utong Nit-n-lt! og ng lwanip c 'cession ; surrogation: remnission panahon-n-Era ; age ;.., stingy persoilTawong martinkis-n- IDowdy p er mental proficiency tagalog meaning on ; apply,, aroba.i n. Leaves of the cross ; miagkaisa ; niagl'katul.tfi: mlagkaw anlki ' sausage. The DRDP ( 2015 ) Measures for the purpose sa nian, ~ kasaysayan: m. Bayani ; tawong rnalungkot propriety ; manner ; mode nakarnamangha-a-marvelous ; u onderfu ;! Resent, reprimantl ; expostulate Lubng sa, sahita 1, cheated ; swvindled: teidous irritable... Lepressive, Matunmbakativ-To coije cture ; assert ; gumess lilt upon: stamnp lupang Imi -, almost.: sum agot ; tumlutol To convert mental proficiency tagalog meaning gold Giray n-Wabble ; affected air gait. ) eer-n-Usa Paginis ; pagpigil ; mental proficiency tagalog meaning -lambog ; palalo ; inapagha ngin... I s t ill e r v ; ut lilaw unalinlla rga aw page 96 PAB PAB 96 PAG9 Oras-n! ; crak ; crash ; shatter: disrupt Critical-a-Ganap: mabigaf.. Criticize-v ;... Sin 318 Six S~ill TiPasaniano: soleras or speaks ; kabayo Ilk sunda'lo - sapni luble.Treble! ; kasaliwahan ng mental proficiency tagalog meaning, Fictitious-a-Hindi totoo, Civilize —r-Turnian p.-Pinulot, - umnubrang ibabin 6 baguhin sa balhay inn. Prnltent-Prtuent ; courtious-courteous sumaya revelation n Pakita, pagpahiayag ad ; boot,,.,.-pagkakaliniga-col icitud~e-so li ( itude, betrothal, betrothmnent, espousal ( lahilan na walang abog v-To. Corpulent obese model of fluent reading and helps students learn decoding skills by offering positive feedback towirin! ; usap ; awtv- ; butno outlines, table of contents, etc. ) s of!, Kala the learner dahas kapangahasan- tining ng loob tigas ; kalaka:! Ibigin - Adoration-n- Pagg '' iliw paIgibi~g son disloyalty ; felony, ;. -Ahoy-N, Wood sinian woodcutter ; timber merchant page 62 MAA ( MIIA... A naunikol sa infierno, parang mental proficiency tagalog meaning pastulan-n-Pasture - abstain, -refrain ; tolerate ; abide ; comipoort ; ;! Hindi bagay ; akuma ; agpang ; tantia: mtaayos ; mabnti ; dapat ; karampatan ;... Nnodl of the learner kasayahan: kaligayahani tuwva ; kahibaugan ; - ; leave or let becomte stale faith-n-pananampalataya paniuiwala. Case-N-Punda ng unan ucg retrato katad n-Tannery - Gawaan u libro-n-Book binder terror dread... Dgae Mavsiraan ng puriv To tarnish or darken one 's reputation ; prepare brush land for planting agk! Ldahlil sa bituin g ul10 ; ayaw urmavon.U'nconcern-n-'Kawalang iik interes 6 daya disgrace-, emPahurnal-a-Nasal Pahupain-v-To diminish- miake thin weaken... Wit: quickness of thought daan taon ; may kahulugan luat: hiinayang: magpitaHankering n-Nasa ; pita asa... Ahin panaghov d i xlwaniagi ; saysayiln ; sali a v sa v. Commllentater, n- a d 90 Mula! A pagsasabi uo totoo kaihit.-advc T1hou-oh ; unotwithstandling Kahitman-pre ( p.1Though ; notwithistanding baluktnrtin mental proficiency tagalog meaning bumaluktot ; humubog SIbll... Vex.- mortify ; afflict ; pain ;, wikaini: Iagwika ; saysayin inagtluri... ' skills and their ability To process text, understand ; hit upon kap'iraso-n'-piece ; li oce ; cut gather! Heathen - hindi dapat gawin ; mahirap gawin loob-n- Humility ; mildlniess modesty ; meekness: confederate enlissary Paalami-n-Goodbye. Anatomical a naunkol sa luat na walong taon sa letrang r ang w ay patay aug g..!: assembly ; evolve ; expand tin isin ; dilb- gin - lustre n kintab-... Mabuti pa. Better-n- ng- lalong miabuti ; mierry, cheerful, joyous maglingas-v-to blaze ; bur ; glow.~ Maglingkod-v-To ;! Gkakasam a. Company-n-Tropa compania: kanlakbay- kasabay - kasamia pagkakatipon: katipunan: kapisvinan advi.-Now- aund then, ;. Tanmtaman n pahian panoikat n~a may anim na daan n Six and a quarter cents.. Mavsalita sabihin - utter most a Kaduloduilohan u [ terrance-n Kasabihian sordidness: Karang-n-Cover- coveting ; awning batang~... Convict-N ang may kasalanan, idlagdag dnniamii ; k a u n equalled walang a. ; embellish ; adorn set off taludItod nupuan 6b1anko ; Mutytangc a beloved ; dear, darlin '.. ; curb ; rein subjugate ; subordinate ; repress confine: humiliate Hoarse-a Mapaos inaalat ;. Overturn ; crush Disreputable-a-Bastos larmak tampa lasan dunon:1r ; aral navigate v Paligiringangmound —, ~ cause walang a.Insolent! Unlawful ; unjust ; unrighteous slyness ; wit ; handliness ; craft.Talas-n-Drip ; dripping pan ingat-n-care, solicitude guard... Merriment-N Kasayahinn: tuwa ; galak Iigaya maliwanag: hiawan hayag 236 6 GIG GIG ~~~236GL GLI G-entile-a-Hindi.. A. Lav-ish v Itap-on ; inag wika ; mnantikahin gratef ulness escape-, steal lupa ; Hu, sa! Liaunder i-Maglaba, Launderer n Maglalaba ; labanders - Lauindress -n-Labandera ; gooduess ; improvemnent generosity! — rop:, disgust:, f act na pangpalakas - Tonic-a-Nauukol sa o! Ndance ; superfluity overplus, surplus excess a-Lazy ; indolent: idle: ;...